Kostnader

ARVODE
Arvodet för en advokat skall vara skäligt och olika faktorer vägs in i hur ditt arvode beräknas exempelvis hur lång tid ditt ärende tar och hur komplicerat det är. I vissa fall har du rätt att få ersättning för delar av dina kostnader genom rättsskydd eller rättshjälp. Vi hjälper dig i med ansökan.

RÄTTSSKYDD
Vid tvister kan ibland rättsskyddet i din hemförsäkring användas. Rättsskyddet täcker arvodet upp till den så kallade rättshjälpstaxan som staten fastställer varje år. En självrisk utgår på detta belopp som vanligtvis är 20-25 %.

RÄTTSHJÄLP
Om du saknar hemförsäkring eller om rättsskyddet inte kan användas för tvisten kan du i vissa fall få rättshjälp. Beviljas du rättshjälp får du stå för en viss del av kostnaden själv så kallad rättshjälpsavgift vilken beräknas i proportion till den inkomst och förmögenhet du har.

KONSUMENTTVISTNÄMND
Om en klient är missnöjd med den tjänst en advokat har tillhandahållit, ska klienten kontakta advokaten för att diskutera och försöka uppnå en lösning i samförstånd. Kan ingen lösning uppnås kan Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd pröva frågan.